• Address: 600 N Santa Fe Ave, Vista, CA 92083  Phone:(760) 941-0880